Ochrona Środowiska

Realizując obowiązki prawne odnośnie sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego prezentujemy właściwe zapisy w tej kwestii:

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi  niebędącemu:

  1. dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
  2. prowadzącym zakład przetwarzania;
  3. odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10).

Zgodnie z art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688):

  1. dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany;
  2. dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony;
  3. dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

PUNKTY ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

  1. Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
  2. Dariusz Bałuszyński – skup i sprzedaż surowców wtórnych Boguchwałów 48a, 48-100 Głubczyce

Realizując obowiązki prawne odnośnie sprzedaży samochodowych akumulatorów i baterii kwasowo-ołowiowych prezentujemy właściwe zapisy w tej kwestii:

Art.53.1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego.

1a. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy sprzedawcy detalicznego baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych udostępnianych jako przynależność albo część składowa innych urządzeń.

2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust.1, jest obowiązany do umieszczenia w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informacji o:

1) warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w ust.1, oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży;

2) punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w ust.1, zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje.

INFORMACJA O WARUNKACH I TRYBIE ZWROTU ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW:

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych i akumulatorów musi pobrać od kupującego opłatę depozytową i potwierdzić jej pobranie, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu takich zużytych produktów. Sprzedawca detaliczny musi w ciągu 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej przyjąć zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe oraz zwrócić pobraną opłatę i potwierdzić jej zwrot. Opłata depozytowa wynosi 30 zł za baterię i akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy oraz 35 zł za baterię i akumulator przemysłowy kwasowo-ołowiowy.

PUNKTY ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII i ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

  1. Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce